วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

ประวัติโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

ประวัติโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๓๓๓/๒๕๒๖ ลง ๑๕ พ.ย. ๒๖ มีนามหน่วยว่า “โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกสุรินทร์ (ส่วนแยกบุรีรัมย์) มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่บ้านน้ำซับ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดัดแปลงอาคารชั้นล่าง กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓ เป็นสถานที่รักษาพยาบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มทภ.๒, องค์การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและลี้ภัย และภาคเอกชนอื่น ๆ
พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๓ ได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นอีก ๒ อาคาร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดสรรโดย สส.สวัสดิ์ คชเสนีย์ และ สส.อนุวรรตน์ วัฒนพงษ์ศิริ
พ.ศ.๒๕๓๓ ได้แปรสภาพจาก “โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกสุรินทร์ (ส่วนแยกบุรีรัมย์) เป็น “โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์” ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๑๒๙/๒๕๓๓ ลง ๑๔ ส.ค. ๓๓ เรื่อง แปรสภาพหน่วยและปรับการจัดหน่วย มทบ./จทบ. และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งหนึ่ง เป็น “โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก” ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๗/๒๕๓๓ ลง ๒๐ ธ.ค. ๓๓
พ.ศ.๒๕๓๗ กองทัพบกได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ของจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้ การ